پاکت جاروبرقی لوکر
پاکت جاروبرقی سامسونگ

Samsung

داری ملت بلون
With melt bloen
مع الملت بلون

قدرت مکش بیشتر
More suction power
قوة شفط أکبر

ضد حساسیت
Anti-allergy
حساسیة مضادة

طول عمر بیشتر
Longer lifetime
عمرأطول

عملکرد بالا
High performance
أدا عالي

Features of Locker products